hr en

Upravljanje projektima


Namjena

Ovaj seminar namijenjen je voditeljima projekata koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine u vođenju projekata te se pripremiti za polaganje PMP ispita.

Cilj

Cilj seminara je pomoći voditeljima projekata da usvoje nova znanja i prakse u vođenju projekata u skladu sa svjetski priznatim metodologijama vođenja projekata (PMBoK).


Sadržaj

Dan 1 -  Upravljanje vremenom i opsegom projekta

·           Projekt i upravljanje projektom – osnovni pojmovi

·           Faze projektnog ciklusa

·           Upravljanje opsegom projekta

·           Opseg proizvoda i opseg projekta

·           Izrada plana upravljanja opsegom

·           Definiranje opsega i definiranje WBS strukture

·           Potvrđivanje opsega i kontrola opsega

·           Upravljanje vremenom projekta

·           Izrada plana upravljanja vremenskim rasporedom

·           Izrada i kontrola vremenskog rasporeda

 

Dan 2 - Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta

·           Upravljanje troškovima projekta

·           Izrada plana upravljanja troškovima

·           Procjenjivanje i kontrola troškova

·           Upravljanje kvalitetom projekta

·           Planiranje kvalitete

·           Osiguranje kvalitete

·           Kontrola kvalitete

 

Dan 3 - Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta

·           Upravljanje ljudskim resursima na projektu

·           Izrada plana upravljanja projektnim timom

·           Formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom

·           Upravljanje komunikacijama na projektu

·           Planiranje, upravljanje i kontrola komunikacija na projektu

·           Upravljanje dionicima projekta

·           Identifikacija dionika

·           Izrada plana upravljanja dionicima

·           Upravljanje i kontrola angažmana dionika

 

 Dan 4 - Upravljanje projektnim rizicima i nabavom

·           Upravljanje rizicima projekta

·           Izrada plana upravljanja rizicima

·           Identifikacija i analiza rizika

·           Planiranje adekvatnih odgovora i kontrola rizika

·           Upravljanje nabavom na projektu

·           Planiranje i provođenje nabave

·           Kontrola i zatvaranje nabave


Način rada

·         Seminar traje 4 dana za učionički način rada, a u online radu dva puta tjedno 9 modula po 4 školska sata.

·         Teorijski i praktični rad s vježbama.


Dokaznica
Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru za upravljanje projektima, čime dobivaju 36 PDU bodova koje mogu koristiti i za prijavu PMP ispita.


Predavači
dr.sc. Silvana Tomić Rotim, PMP

 

Cijena: 4.250,00 kn + PDV


Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, uvjerenje o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenja u pauzama.


Informacije
ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271 , 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr


Prijava

Slanjem prijavnice.

basic1-008.pngDownload