hr en

Projektiranje ISO 22301:2012 sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja


Namjena

 • Članovima uprava nadležnim za kontinuitet poslovanja (BCM)
 • Voditeljima i članovima sektora/ureda za sigurnost
 • Članovima tima za uspostavu BCM-a
 • IT profesionalcima nadležnim za BCM/IT sigurnost
 • Tehničkom osoblju nadležnom za BCM/IT sigurnost
 • Procjeniteljima (auditorima) BCM sustava
 • Stručnjacima koji se bave sustavima upravljanja (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ...)

Cilj

 • Naučiti polaznike razumijevanju opasnosti od prekida poslovanja, osobito ključnih poslovnih procesa i IT potpore
 • Upoznati se s načinom procjene utjecaja prekida poslovanja i IT potpore i procjenama rizika na poslovanje tvrtke
 • Upoznati se s različitim pristupima uspostave BCM-a
 • Upoznati se sa zahtjevima norme ISO 22300 kojom se osigurava cjelovit pristup razvoju i primjeni BCM sustava i IT potpore
 • Upoznati se s načinom procjene spremnosti IT-a za potporu BCM-u
 • Upoznati se s načinom razvoja, implementacije i primjene BCM sustava i IT potpore: planiranje, razvoj i odabir strategije, izrade planova oporavka, razvoja svijesti o BCM-u, osposobljavanju za BCM, procjenama BCM-a, unapređenjima BCM-a
 • Upoznati se s procesom certifikacije BCM sustava

Sadržaj

1. dan:


Uvod u BCM

 • Što je i zašto BCM? Mogući pristupi/norme za razvoj BCM-a: ISO 22301, ITIL, CobIT, BSI 25999, DRI, BCI, ISO/PAS 22399


Životni ciklus BCM-a
 • Priprema i iniciranje uspostave BCM-a: Izrada plana projekta, Određivanje odgovornosti, Planiranje resursa, BCM dokumentacija, BCM politika
 • Razumijevanje vlastitog poslovanja: Određivanje ključnih poslovnih procesa, Analiza utjecaja prekida poslovnih procesa na poslovanje tvrtke (BIA), Procjena rizika i postupanje s rizicima
 • Određivanje i usvajanje BCM strategije: Odabir rješenja prema RTO i RPO zahtjevima, Odlučivanje o BCM strategiji, Timovi i odgovornosti za BCM
 • Izrada i aktiviranje BCM planova (BCP): Procedure za odgovor na incident (ERP/IMP), Plan za obnovu poslovnih procesa (BCP)
 • Razvoj BCM kulture
 • Testiranje i uvježbavanje BCM-a

2. dan:

 • Primjena norme ISO 22301 u razvoju, implementaciji i unapređenju BCM sustava
 • PDCA ciklus BCM-a
 • Analiza zahtjeva norme, točki 4-10

 • Interna procjena BCM sustava
 • Priprema za certifikaciju BCM sustava po normi ISO 22301

3. dan:

 • Spremnost IT-a za BCM potporu:
 • Razumijevanje odnosa između BCM-a i IT-a
 • Procjena spremnosti IT-a za BCM
 • Planiranje spremnosti IT potpore
 • Određivanje strateških opcija IT potpore
 • Implementacija i primjena IT potpore BCM-u
 • Audit IT-a, korektivne i preventivne radnje poboljšavanja


Način rada

 • Seminar traje 3 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama

Dokaznica

Svi polaznici dobivaju diplomu o sudjelovanju na seminaru. Nakon završenog seminara, oni koji to žele, mogu pristupiti i akreditiranom ispitu za dobivanje certifikata ISO 22301 Foundation.

Predavači

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, dr.sc. Silvana Tomić Rotim i Nataša Kučeković, dipl.inf.


Cijena

3.450 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja, diplomu o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenje u pauzama

Kontakt

ZIH d.o.o., tel.: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr


Prijava

Slanjem prijavnice


Prijavnica