hr en

Osposobljavanje za interne auditore u skladu s normom ISO 22301:2012


Namjena

 • Osobama koje žele biti auditori BCM sustava
 • Članovima sektora/ureda za sigurnost
 • Članovima tima za BCM
 • IT stručnjacima nadležnim za BCM/IT sigurnost
 • Tehničkom osoblju koje se želi pripremiti za BCM poslove
 • Stručnjacima koji se bave sustavima upravljanja (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ...) koji žele svoje kompetencije proširiti i na BCM


Cilj

 • Upoznati se sa zahtjevima norme ISO 22301 kojom se uspostavlja cjeloviti BCM sustav
 • Upoznati se s načinom procjene spremnosti IT-a za potporu u BCM-u prema normi ISO 27031
 • Pripremiti polaznike za obavljanje internih audita prema normi ISO 22301
 • Naučiti polaznike da vode pripremu certifikacije BCM sustava prema normi ISO 22301
 • Upoznati se s procesom certifikacije BCM sustava
 • Unaprijediti sposobnosti analize internih i eksternih zahtjeva te procjene rizika u kontekstu BCM-a


Sadržaj

1. dan: Pregled koncepata BCM sustava prema zahtjevima norme ISO 22301
 • Principi BCM sustava
 • Pregled zahtjeva norme ISO 22301 (poglavlja 4 do 10)
 • PDCA ciklus BCM-a prema normi ISO 22301
 • Ustrojstvo i dokumentacija BCM sustava
 • Proces certificiranja BCM sustava
 
2. dan: Planiranje, priprema i upravljanje ISO 22301 auditom
 • Pristup auditu temeljen na dokazima i procjeni rizika
 • Planiranje BCM internih audita
 • Priprema BCM internih audita
 • Audit BCM dokumentacije
 

3. dan: Obavljanje BCM audita
 • Audit procedure: opservacije, tehnike uzorkovanja, verifikacija nalaza
 • Testiranje planova audita
 • Formulacija audit nalaza
 • Zaključivanje audita

 

Ispit za internog procjenitelja


Način rada

 • Seminar traje 3 dana.
 • Teorijski i praktični rad s vježbama.
 • Ispit za internog procjenitelja.


Dokaznica

Svi polaznici koji polože ispit za internog procjenitelja dobivaju certifikat "Interni procjenitelj ISO 22301:2012 sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja".

Ostali dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Predavači

Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, dr,sc, Silvana Tomić Rotim i Nataša Kučeković, dipl.inf.


Cijena

3.450 Kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, certifikat za internog auditora (u slučaju uspješno položenog ispita), ručak i osvježenje u pauzama.


Kontakt

ZIH d.o.o., tel.: 01/4855-271 i 4855-273; fax: 01/4855-272, e-mail:  zih@zih.hr


Prijava

Slanjem prijavnice.


Prijavnica