hr en

Izrada prijava i projekata financiranih iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova


Namjena:

Ovaj seminar namijenjen je osobama koje prijavljuju projekt za financiranje iz ESIF-a: poduzetnicima, civilnom sektoru, organizacijama lokalne i regionalne samouprave, obrazovnim institucijama i organizacijama u kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti okoliša i drugim zainteresiranim osobama koje se žele specijalizirati u ovom području


Ciljevi:

 • steći znanja i vještine kreiranja projektne ideje/prijedloga

 • steći znanja i vještine izrade natječajne dokumentacije

  

Sadržaj:

 • 1.       Uvod

  1.1.    Općenito o ESIF-u

  1.1.1. Strateški i zakonodavni okvir

  1.1.2. Što je projekt? (u smislu prijave za sufinanciranje)

  1.1.3. Obaveze i odgovornosti prijavitelja/korisnika (sufinanciranje, realizacija planiranih rezultata projekta)

  1.2.    Pretraživanje natječaja

  1.2.1. Objavljeni natječaji

  1.2.2. Indikativni raspored objava natječaja

  1.3.    Projektna ideja

  1.3.1. Koncipiranje i razrada projektne ideje

  1.3.2. Projektni tim

  1.4.    Upute za prijavitelje

  1.4.1. Prihvatljivi prijavitelji/partneri u konkretnom natječaju

  1.4.2. Prihvatljive vs. neprihvatljive aktivnosti

  1.4.3. Troškovi provedbe projekta

  1.4.4. Intenzitet potpore

  1.4.5. Indikatori uspješnosti projekta

  1.4.6. Kapaciteti prijavitelja (ljudski, financijski, tehnički)

  1.4.7. Održivost projekta i projektnih rezultata

  1.4.8. Zatvaranje financijske konstrukcije

  1.5.    Horizontalna načela

  1.5.1. Ravnopravnost spolova

  1.5.2. Pristupačnost osobama s invaliditetom

  1.5.3. Održivi razvoj

  2.       Izrada projektne prijave

  2.1.    Prijavni obrazac

  2.1.1. Opći podaci

  2.1.2. Projektni partneri

  2.1.3. Lokacija projekta

  2.1.4. Kratki opis projekta

  2.1.5. Obrazloženje projekta

  2.1.6. Elementi projekta i proračun (mjerljivi ishodi, povezanost s projektnim ciljevima)

  2.1.7. Analiza troškova po stavkama

  2.1.8. Terminski plan

  2.1.9. Izvori financiranja

  2.1.10.   Horizontalne teme

  2.1.11.   Vidljivost

  2.2.    Razdoblje provedbe projekta

  2.3.    Dodatak prijavnom obrascu

  2.4.    Proračun projekta

  2.5.    Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele

  2.6.    Skupna izjava prijavitelja/partnera

  2.7.    Izjava o korištenim potporama prijavitelja/partnera

  2.8.    Sporazum o partnerstvu

  2.9.    Dodatna dokumentacija

  2.9.1. Statusni dokumenti

  2.9.2. Financijska izvješća

  2.9.3. Dokazi o isplaćenim plaćama

  2.9.4. Životopisi članova projektnog tima

  2.9.5. Građevinska dokumentacija/Procjena utjecaja zahvata na okoliš

  3.       Postupak i rokovi vrednovanja projektne prijave

  3.1.    Administrativna provjera

  3.2.    Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete

  3.3.    Provjera prihvatljivosti troškova

  3.4.    Ugovaranje

  4.       Pojašnjenja i prigovori


Način rada:

 • Seminar traje 1 dan
 • Teorijski i praktični rad s vježbama


Dokaznica:

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.


Cijena:

1.250,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe, potvrda o sudjelovanju na seminaru, ručak i osvježenja u pauzama.

Informacije:

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, 4855-273; fax: 01/4855-272; e-mail: zih@zih.hr

Prijava:

Slanjem prijavnice 

Prijavnica

basic1-008.pngDownload