hr en

Audit sustava upravljanja usklađenostima


Namjena

Seminar je namijenjen osobama koje rade na implementaciji i/ili primjeni sustava upravljanja usklađenostima (Compliance Management System – CMS) i/ili osobama koje trebaju ili već sudjeluju u internim procjenama ovih sustava te žele produbiti svoja znanja.  

Način provođenja audita je primjenjiv na sve poslovne sustave, bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

 

Ciljevi seminara

 • Upoznati polaznike sa svrhom sustava upravljanja usklađenostima,
 • Upoznati polaznike sa zahtjevima sustava upravljanja usklađenostima (ISO 37301 i dr.) koja su predmet audita,
 • Upoznati polaznike s principima, procesom i tehnikama za provođenje audita (procjene) sustava upravljanja usklađenostima,
 • Prikazati ulogu procjenitelja / auditora u planiranju, provedbi, izvješćivanju i „follow up“ aktivnostima nakon provedenog audita,
 • Pripremiti polaznike za obavljanje internih procjena, što uključuje sljedeće aktivnosti:

       o    Planiranje audita CMS-a

       o    Obavljanje audita CMS-a

       o    Razvoj vještina komunikacija i intervjuiranja u auditu  

       o    Izvješćivanje nalaza u CMS auditu

       o    Follow up aktivnosti u CMS-u


Sadržaj 

1. dan:

 • Uvod u seminar
 • Ključni pojmovi u upravljanju usklađenostima
 • Razumijevanje zahtjeva sustava upravljanja usklađenostima (CMS):

       o    Kontekst organizacije i CMS

       o    Vodstvo i CMS

       o    Planiranje i CMS

       o    Podrška u CMS-u

       o    Primjena CMS-a

       o    Vrednovanje performansi CMS-a

       o    Poboljšavanje CMS-a

 • Što je audit sustava upravljanja usklađenostima?

       o    Vrste audita CMS-a

       o    Ciljevi audita CMS-a

       o    Obveze na kojima se temelji audit CMS-a

       o    Karakteristike osoba koje rade audit CMS-a


2. dan:

 • Način provedbe internog audita CMS-a

       o    Faze u provedbi internog audita  CMS-a

       o    Planiranje i priprema internog audita

       o    Priprema ispitne liste za audit

       o    Provedba internog audita CMS-a

       o    Follow up aktivnosti

 • Provedba audita CMS-a

       o    Uvod u audit

       o    Neposredna procjena

       o    Analiza i ocjena stanja

       o    Izrada Izvješća o neusklađenostima i zahtjeva za korektivnim aktivnostima

       o    Analiza više studija slučaja

       o    Završni sastanak

       o    Follow up aktivnosti

       o    Analiza više studija slučaja

 •  Pripreme za ispit
 •  Pismeni ispit


Trajanje i način rada 

 • Seminar traje 2 dana
 • Teorijski i praktični rad s vježbama i praktičnim primjerima
 • Ispit po završenom seminaru

Dokaznica

 • Svi polaznici koji polože ispit za internog procjenitelja dobivaju certifikat „Interni procjenitelj ISO 37301 sustava upravljanja usklađenostima“.

 • Polaznici koji ne polože ispit dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Voditelji

dr. sc. Silvana Tomić Rotim, Nataša Zobec, dipl. inf.

Cijena

2.950,00 kn + PDV

Cijena uključuje: zbirku slajdova i radne materijale za predavanja i vježbe te certifikat za internog procjenitelja (u slučaju uspješno položenog ispita).

 

Kontakt

ZIH d.o.o., tel: 01/4855-271, fax: 01/4855-272, e-mail: zih@zih.hr

Prijava

Slanjem prijavnice 

Prijavnica
download download